web analytics

Filosofi

SOLARK`s arkitektur…

.

“Sustainable development satisfies the needs of the present generation without compromising the chance for future generations to satisfy theirs”. Gro Harlem Brundtland (1987)

.

Når en arkitekt tenker litt dypere over utsagnet av G.H. Brundtland, så ser man for eksempel i sammenheng med bruk av solenergi at ”Kompasset bør være et like viktig instrument for arkitekter som en blyant.” Eller med SOLARK´s ordene: ”Sola sender ingen regning!”

.

Utrykket bærekraft ble opprinnelig brukt av den tyske forstmannen Hans Carl von Carlowitz ( 1645 – 1714) i sammenheng med skogsdrift. I sitt skrift ”sylvicultura oeconomica“ oppfordrer han allerede i 1713 at ”Trebruk skal aldri overskride treveksten”. Han kalte det ”Nachhaltigkeit”, som senere ble generalisert til at “Bruk av naturen må bli innskrenket til det naturen kan gi tilbake”. Det er betenkelig at vi har brukt nesten 300 år for å omsette dette i livet vårt. Med blikk på det menneskeheten har forårsaket allerede med verdensklimaet og naturen, er det på høy tid å omsette bærekraft også i arkitekturen. Det er kanskje ikke forunderlig at jeg betrakter meg som en ”treorm” med røtter helt tilbake til Carlowitz. Jeg liker å håndtere, jobbe, prosjektere og bygge med tre og har vært med å etablere massivtre i Norge – b.a. var jeg ansvarlig for de første massivtrehusene i Norge som ble bygd av HOLZ100 Norge. Det første ble bygd tidlig i 2003 i Jømna ved Elverum.

.

Dette anser SOLARK som grunnleggende og noe som SOLARK sterkt identifiserer seg med – en helhetstenkning som inneholder blant annet livssyklusanalyse, fornybar energi og valg av byggematerialer med fokus på miljø og helse.

Bærekraftig arkitektur innebærer at en tar utgangspunkt i stedets kvaliteter og ressurser, at en benytter sunne og naturlige byggematerialer, at en sikrer et godt inneklima gjennom naturlig ventilering og “pustende konstruksjoner” og at en bygger energieffektivt for framtiden – ikke bare for i dag. En slik arkitektur kan føre til en dialog mellom brukerens ønsker, behov og stedets kvaliteter – en dialog mellom menneskene som skal bruke bygningen og naturen rundt omkring.
SOLARK ser bygningen og det som foregår der inne som en del av helheten og ikke som et frittstående ”kunstig” byggverk som har mistet kontakten med naturens kretsløp. Utvikle en økologisk forsvarlig arkitektur krever en helhetlig tankegang. Det forutsetter grunnleggende kunnskap fra arkitektens side og dyp overbevisning om hva som er viktig fra byggherrens side. Resultater kan oppnås både med enkle og naturlige løsninger og ved bruk av avansert teknologi. Målet til denne prosessen er en bygning som ikke bare ser bra ut og passer til stedet, men som er et bygg hvor de som bor eller jobber føler seg vel i og kan leve et sunt liv med størst grad av uavhengighet fra energileverandørene.

.

For å realisere helthetsbetraktning velger SOLARK en Livs Syklus Analyse (LCA, engelsk: Life Cycle Assessment) som belyser bygningens (produktens) miljøbelastning gjennom hele livssyklus – fra “vugge til grav” dvs. fra udvinding af råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, over fremstilling af produktet, bruken av bygningen (drift og vedlikehold) til bortskaffelse / gjennvinning av byggematerialer. Spørsmålet som står bak LCA er hvor stor er fotavtrykken av et bygg (produkt) – ift energiforbruk, miljøbelastning, helsemessige følger, osv.

.
LCA-Massivwood-Englisch
.

Utfordring for arkitekten ligger i å få dette i en balasert finansiell ramme for byggherren. Det blir likevel viktig å forstå at en ”billig bygning” i dag, fort kan utvikle seg til et bygg med kostbart vedlikehold og energiforbruk – slik at kostnader som man sparer i dag fort blir tapt i framtiden.

SOLARK hjelper til med å sammenligne byggemetoder, byggematerialer og planløsninger for å finne et svar på hva er mest hensiktsmessig med hensyn til


• arealeffektiviteten

• energieffektivisering – energibruken i dag og i framtid

• helse og livstrivsel

• byggetid og byggavfallsmengde

• kvalitet og byggeskikk

• miljøvennlig og sparsom forvaltning, drift og vedlikehold

.

SOLARK legger vekt på innhold av bygningen – ikke bare på utseende. Dessverre er det slik at for folk flest – også blant arkitekter – bryr de seg lite om hva som egentlig befinner seg i en vegg – hva slags materialer som blir brukt der og som vi omgir oss med dag og natt. Det er synd, fordi i dagens samfunn oppholder vi oss over 80% av tiden inne i bygninger – da burde bygninger være altså som vår tredje hud – huden, klær, vegg… Og hvem vil kle seg med stoffer som er giftig, som ikke puster, som kommer langt borte fra og ikke medbringer en innholdsdeklarasjon?

.

SOLARK har tilegnet seg dypt kunnskap om bærekraftig arkitektur og naturlige byggematerialer som massivtre, leire, stein, halm gjennom ni år arbeidserfaring i Norge og Tyskland:

Produksjon og montasje og prosjektering av massivtre ved massivtreprodusenten HOLZ100 Norge

Prosjektering i et stort felt av bygningstyper (privat, offentlig, næring) i arkitekt- og ingeniørfirmaet Sjåtil & Fornæss

Undervisning av studenter i arkitekturstudiene (bærekraftig arkitektur & design på University of Applied Sciences i Lübeck/ Tyskland

Forskning på bygging med fornybare ressurser i et forskningsprosjekt som ble støttet av Europæisk Union ved University of Applied Sciences i Lübeck

.

Beste materialer, avansert teknikk og deres videre utvikling er en forutsetning. Menneskeheten kan bare dra nytte av dette, hvis alt er i samklang med uttvilsomt helsemessig ubetenkelighet og naturlig bærekraftighet. Kompromissløs byggteknisk kvalitet føres sammen med forpliktelsen mot menneske og naturen – dette er filosofien til SOLARK.

Dagens arkitektur trenger mer bruk av kompasset enn avanserte 3D-tegneprogrammer som viser stilige fasader og interiør, men ikke innholdet (av veggene og materialer). Det virker så trist og lite gjennomtenkt når man ser hvordan mange bygninger blir plassert på et sted uten å tenke himmelsretning, vindretning og utsikt – bare med tanke om hvordan den som selger tomta tjener mest mulig penger. Våre forfedre visste hadde kunnskap om dette. Ser man langs norske daler så ser man at tidligere generasjoner har satt stor pris på sola – fordi det var lite annen energi ellers. I dag er energi som er basert på fossile brennstoffer dyrt og blir stadig vekk dyrere. Derfor er plassering i forhold til sola – for å få gratis varme og lys – en grunnleggende filosofi hos SOLARK.
Mine reise i verden har visst meg mye om hvordan mennesker nytter kraften av sola, bruker fornybare ressurser og lever i samklang med naturen. Men jeg har også sett det motsatte – som er ofte inspirert av vår vestlige tankemåte. Det er på tide at vi er vesten ta ansvar for å være gode forbilder – for våre egene barn og andre deler i verden, som har ikke samme muligheten som oss.
.

Fagområdene bærekraft og energieffektivisering har utviklet seg batraktlig i Norge gjennom de siste årene, og jeg har fulgt nøye med på denne utviklingen. Det er oppløftende, men SOLARK ser fortsatt et stort behov for å komme videre, fordi det på mange områder her i landet er potensialer som ikke blir utnyttet: Det foreligger mye kunnskap om skog, bruk av tre som byggemateriale, og ikke minst en finansiell basis som gir mulighet til å utvide kompetanse, våge å gå nye veier, forske og omsette i praksis.

.

SOLA SENDER INGEN REGNING!